INTEGRITETSPOLICY

1. ALLMÄNT

På I amSafe konsult AB vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter samt hur vi i övrigt säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt för oss att du läser och förstår denna integritetspolicy och att känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

2. VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?

2.1 Iam Safe konsult  AB, med org. nr 559007-9744 och postadress Stålnäsvägen66 ,82691 Söderhamn (i denna policy kallat ”Iamsafe) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när Iamsafe tillhandahåller och marknadsför utbildning och tjänster samt vid övriga kontakter med Iamsafe, eller vid via e-post och telefon. Som personuppgiftsansvarig är det Iamsafe ansvar att se till att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt enligt tillämplig lagstiftning.

3. VILKA PERSONUPPGIFTER OM DIG BEHANDLAR VI?

I am Safe samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig som kund eller potentiell kund i samband med att du genomför och använder våra tjänster och att vi marknadsför och saluför våra utbildningstjänster.

• Kontaktuppgifter såsom namn, titel och attesträttighet, e-postadress, leveransadress, fakturaadress och telefonnummer.
• Kontoinformation såsom kundnummer.
• Identifikationsnummer, dvs. personnummer eller organisationsnummer.
• Orderinformation såsom ordernummer, beställda tjänster, orderdatum, pris, rabatt och köphistorik.
• Användargenererade data om din interaktion med Iam Safe marknadskommunikation och webbplatser, såsom IP-adress.

4. FRÅN VILKA KÄLLOR SAMLAR VI IN UPPGIFTER OM DIG SOM KUND?

4.1 På I amSafe samlar in dina personuppgifter direkt från dig när du är i kontakt med Företaget. Information om dig samlas in vid dessa tillfällen i ett utbildningssyfte.

 4.3 Utöver de uppgifter som I am Safe samlar in från dig kan vi också samla in personuppgifter från någon annan, dvs. från tredje part. Vi hämtar information från offentliga register via tredje parts tjänster för adressuppdatering, för att kontrollera att vi har rätt kontaktuppgifter till dig. Vi hämtar uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, upplysningsföretag eller banker, t.ex. UC.

5. VARFÖR BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER OM DIG?

På IamSafe samlar in och hanterar uppgifter om dig för olika ändamål. Dessa ändamål sätter de yttre ramarna för vad vi får använda dina personuppgifter till. Nedan förklarar vi ändamålen med vår behandling.
Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar aktiviteter för att bland annat identifiera dig och skicka orderbekräftelse, hantera betalning för beställda tjänster.

Om uppgifterna inte lämnas av dig kan våra skyldigheter inte fullgöras och vi kan i så fall neka dig vår utbildningstjänst.
Lämna information om och marknadsföra produkter och tjänster.
Vi behandlar personuppgifter för detta ändamål för att per post, e-post, sms/mms och telefon informera dig om och marknadsföra de produkter, tjänster och erbjudanden som I amSafe tillhanda håller.

- Förhindra missbruk samt förhindra, förebygga och utreda brott inom ramen för vår verksamhet
-Behandling av personuppgifter för detta ändamål sker bland annat för att förhindra missbruk av I amSafe  konton samt förebygga och utreda misstanke om stöld och bedrägeri. Misstänkta brott och försök till brott kan komma att polisanmälas.

6. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

7.1 På IamSafe kommer att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Hur lång lagringsperioden är beror alltså på för vilket ändamål som uppgifterna behandlas. Därutöver kan I amSafe komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk, t.ex. om det pågår en tvist eller om en anmälan om brott har lämnats in till Polismyndigheten. Vi genomför regelbundet gallringar och ta bort personuppgifter som inte längre är nödvändiga.

8. VILKA DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED?

8.1 I amSafe kan komma att lämna ut dina uppgifter till andra företag för att du ska kunna ta del av våra erbjudanden och tjänster.
8.2 I amSafe kan även komma att lämna ut dina uppgifter till myndigheter om det är nödvändigt för att följa lag, föreskrift eller myndighetsbeslut eller för att IamSafe ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk.
8.3 Beroende på vilka kontakter du har haft med I amSafe t.ex. om du är kund eller mottar marknadskommunikation, kan I amSafe lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare:
• Företag som tillhandahåller information från folkbokföringen eller andra offentliga register för att säkerställa att vi har rätt kontaktuppgifter till dig så vi kan hantera dina beställningar och köp.
• Statliga myndigheter, såsom Polismyndigheten eller Skatteverket, som vi är skyldiga att lämna ut dina personuppgifter till enligt lag eller myndighetsbeslut eller som vi lämnar ut personuppgifter till pga. misstanke om brott eller försök till brott. De kategorier av uppgifter som lämnas ut är kontaktuppgifter, identifikationsnummer, kontoinformation, orderinformation, betalningsuppgifter, användargenererade data och videoinspelningar baserat på rättslig förpliktelse som åligger I amSafe eller för att vi ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk.
8.5 I amSafe kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

9. VAR LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

I amSafe kommer främst att hantera dina personuppgifter inom EU/EES.

10. VAD HAR DU SOM REGISTRERAD KUND FÖR RÄTTIGHETER?

10.1 På I amSafe ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. I detta avsnitt beskrivs dina rättigheter kopplade till vår behandling av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. a) Rätt till tillgång till dina personuppgifter
Vi på I amSafe vill vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter.

- Rätt till rättelse av dina personuppgifter

I amSafe är måna om att ha korrekta och uppdaterade personuppgifter. Om uppgifterna som vi har om dig är felaktiga har du rätt att begära att de rättas. Du har även rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter, t.ex. om vi har rätt gatuadress men saknar gatunummer. På din begäran kommer vi att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
- Rätt till radering av dina personuppgifter

Vi respekterar att de personuppgifter som vi behandlar om dig är lånade från dig. Du har därför rätt att begära att I amSafe tar bort dina personuppgifter när uppgifterna behandlats på ett olagligt sätt, måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

- Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas i vissa situationer, vilket innebär att uppgifterna bara får behandlas för vissa ändamål. Du kan t.ex. begära begränsning av felaktiga uppgifter när du har begärt rättelse.
10.2 Om du tycker att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns längst ner i denna policy. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige.

11. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. I amsafe har därför vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, otillbörlig åtkomst, radering, ändring eller skada av dina personuppgifter.

12. TILLÄMPNING OCH ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICYN

12.1 Den senast uppdaterade versionen av integritetspolicy finns alltid på vår webbplats. Vår integritetspolicy gäller vid var tid i den form och till det innehåll som är publicerat på webbplatsen.

12.2 I amSafe har rätt att när som helst uppdatera integritetspolicyn. Vi kan även komma att informera dig via e-post om det sker större förändringar av integritetspolicyn.

13. KONTAKTUPPGIFTER

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om denna integritetspolicy eller om du vill ha mer information om vår behandling av dina personuppgifter eller om någon uppgift skulle vara felaktig och du vill att vi rättar den. Vänligen kontakta info@iamsafe.se